Rozpis soutěží družstev - sezóna 2012/2013

29.07.2012 16:52

 

1. Adresář vedoucích soutěží:

 

Krajský přebor: Milan Latislav, E: latislav@volny.cz, mobil: 605488929

KS 1.třídy: Oldřich Rosendorf, E: rosendorfo@seznam.cz, mobil: 776154594

KS 2.třídy: Tomáš Ornet, E: tomasornet@seznam.cz, mobil: 607673703

 

2. Termínový kalendář:

KP a KS2: 28.10.2012, 11.11.2012, 25.11.2012, 09.12.2012, 13.01.2013, 27.01.2013, 10.02.2013, 24.02.2013, 17.03.2013, 07.04.2013, 21.04.2013 (jako 1.liga)

 

KS1: 14.10.2012, 04.11.2012, 18.11.2012, 02.12.2012, 16.12.2012, 06.01.2013, 20.01.2013, 03.02.2013, 17.02.2013, 03.03.2013, 24.03.2013 (jako 2.liga)

O tom, které termíny budou v jednotlivých soutěžích vynechány nebo určeny, rozhodne STK na losovací schůzi v neděli 23.září 2012. (Info: 1.4.13 - velikonoční pondělí)

 

3. Všeobecná ustanovení:

Pořadatelem soutěží je Krajský šachový svaz Karlovy Vary, Dr. Davida Bechera 18, 360 01 Karlovy Vary, IČO : 7096 5340, bankovní spojení: RF-Banka Karlovy Vary, číslo účtu: 915976001/5500. Řídícím orgánem je Sportovně technická komise KŠS K. Vary.

 

Soutěže družstev, řízené STK KŠS Karlovy Vary, se v této sezóně hrají systémem:

 • KP: 8 družstev každý s každým, poté 8.kolo:1-4, 2-3 9.kolo:3-1, 2-4 10.kolo:1-2, 4-3, v sestupové skupině 8.kolo: 5-8, 6-7 9.kolo: 7-5, 6-8 10.kolo: 5-6, 8-7. Výsledky ze základního kola se započítávají.

 • KS 1.třídy: 12 osmičlenných družstev každý z každým jednokolově.

 • KS 2.třídy: pouze pětičlenná družstva – systém dle počtu přihlášených družstev.

 

Všichni účastníci soutěží jsou povinni řídit se platnými dokumenty ŠSČR, zejména Pravidly FIDE platnými od 1.7.2009, Soutěžním řádem platným od 15.9.2008, tímto rozpisem a pokyny vedoucích soutěží.

Právo účasti mají družstva, která se do příslušné soutěže kvalifikovala svými výsledky v minulé sezóně, nebo do ní byla zařazena řídícím orgánem soutěže, v souladu s pravidly o obsazování soutěží. Přehled oprávněných družstev je přílohou tohoto rozpisu.

 

Družstva se přihlašují E-mailem (poštou) příslušnému vedoucímu soutěže:

 • Krajský přebor a Krajská soutěž 1.třídy - do 31.7.2012

 • KS 2.třídy - nejpozději na losovací schůzi s platbou startovného na místě.

Přihlášky zaslané po termínu budou sankcionovány v případě jejich přijetí (viz pokuty).

Odhlášení v průběhu soutěže (nedohrání) bude sankcionováno částkou 100,- Kč.

Formulář přihlášky je v příloze tohoto rozpisu.

 

Losování soutěží proběhne v neděli 23.9.2012 od 11:00 hod. v Sokolově (upřesnění bude oznámeno na schůzi VV KŠS KV x.9.2012). Každé družstvo je povinno odevzdat soupisku družstva, nebo ji zaslat předem vedoucímu soutěže. Korespondence pouze E-mailem). Soupiska musí obsahovat všechny náležitosti dle čl. 3.5.1. Soutěžního řádu.

U hostujících hráčů přiložte k soupisce povolení k hostování. Pokud se některé družstvo z vážných důvodů nepřihlásí do soutěže, je povinno tuto skutečnost oznámit v termínu pro přihlášky. Formulář soupisky je samostatnou přílohou tohoto rozpisu (v Excelu).

 

Vedoucí soutěže pozastaví činnost hráči bez registrace v ŠSČR, bez řádně zaplaceného příspěvku ŠSČR event. bez povolení k hostování. Hráč může nastoupit k utkání až poté, kdy doplnění chybějících náležitostí vedoucí soutěže oznámí ve zpravodaji ( KS2 má výjimku – tzv. registrace v řízení, která musí být vyřízena do konce ledna 2013).

Pokud v jedné skupině startuje více družstev téhož oddílu, může vedoucí soutěže uplatnit řízené losování a přidělí těmto družstvům losovací čísla, která maximálně vyhovují jejich oprávněným potřebám, ale vždy tak, aby vzájemné zápasy těchto družstev byly odehrány do 31.12.2012. V odůvodněných případech mohou být čísla přidělena i dalším družstvům.

 

Náklady spojené s účastí v soutěži si účastníci hradí sami. Všechny platby se hradí převodem na účet KŠS KV u RF-Banky K. Vary, číslo účtu 915976001/5500. Kopii dokladu o provedené platbě není nutné přiložit k přihlášce do soutěže, pokud se uvede variabilní symbol, výše částky a datum zaplacení.

 

Každé družstvo oddílu sdruženého je povinno uhradit startovné ve výši:

 • 1000,- Kč v krajském přeboru do 31.7.2012

 • 700,- Kč v krajské soutěži 1. třídy do 31.7.2012

 • 400,- Kč v krajské soutěži 2. třídy

 

Postupy a sestupy jsou obecně určeny článkem 3.4.2. Soutěžního řádu. Vítěz krajského přeboru postupuje do 2.české ligy, vítěz krajské soutěže 1.třídy postupuje do krajského přeboru, vítěz krajské soutěže 2.třídy postupuje do KS1. !! Nezájem o vyšší soutěže bude vždy na úkor dalších sestupů !! Dále bude upřesněno na losování a v úvodních zprávách vedoucích soutěží.

 

Námitky ve smyslu článku 2. Odvolacího řádu ŠSČR se podávají k STK KŠS Karlovy Vary a zasílají se na adresu vedoucího soutěže a předsedy STK. Poplatek ve výši dané platnou Ekonomickou směrnicí ŠSČR se platí na účet KŠS Karlovy Vary.

Odvolání ve smyslu článku 3. Odvolacího řádu ŠSČR se podává k VV KŠS Karlovy Vary a zasílá se na adresu KŠS Karlovy Vary. Poplatek ve výši dané platnou Ekonomickou směrnicí ŠSČR se platí na účet KŠS Karlovy Vary.

 

4.Technická ustanovení:

Hodnocení výsledků: zápasové body (3,1,0), skóre, dále dle Soutěžního řádu.

Tempo hry je v krajském přeboru i krajské soutěži 1. třídy: 90 minut na 40 tahů a 30 minut do konce partie s přidáváním 30 vteřin za provedený tah (jako ve vyšších soutěžích). V nejnižší soutěži zůstává tempo 90 minut na 30 tahů a jedna hodina do konce partie.

Začátek utkání je stanoven na 10:00 hodin. Po projednání na losovací schůzi má vedoucí soutěže právo stanovit jiný začátek utkání s respektováním práva hostujícího družstva dle čl. 3.6.1. Soutěžního řádu. Na případných změnách hracího termínu nebo začátku utkání se družstva mohou dohodnout na losovací schůzi. Je přípustné dohodnout se na předehrání zápasu nebo na dohrávce ve volném termínu. V případě závažných okolností je oprávněna STK provést v časovém plánu změny. Všechny změny zveřejní vedoucí soutěže ve Zpravodaji.

Čekací doba pro družstvo je 1 hodina.

 

Zástupce domácího družstva je povinen podat hlášení o výsledku zápasu nejpozději do 18:00 hodin (SMS, e-mail, telefon). Způsob hlášení výsledků upřesní vedoucí soutěže na losovací schůzi a zveřejní v předběžném úvodním zpravodaji (PÚZ).

Vedoucí soutěže vydává číslované Zpravodaje se všemi výsledky družstev na jednotlivých šachovnicích a dalšími závaznými informacemi. Řídí se Statutem vedoucích soutěží, který vydala STK KŠS Karlovy Vary.

Rozhodčí: v KP bude delegován komisí rozhodčích (a zveřejněn v Úvodním zpravodaji).

V nižších soutěžích ho určí pořadatel pokud možno z řad přítomných rozhodčích.

 

Za porušení nebo nedbání ustanovení soutěžních dokumentů, zejména Soutěžního řádu, Rozpisu soutěže, dodatků rozpisu nebo pokynů vydaných vedoucím soutěže jsou v souladu s odstavcem 2.9. a články 3.5.6. a 5.3.4. Soutěžního řádu stanoveny pokuty. Pokuta je závazkem oddílu, jehož je družstvo součástí, vůči KŠS K. Vary a bez jejího zaplacení nebude do soutěží řízených KŠS K. Vary přijato žádné družstvo příslušného oddílu.

Družstvo, které se během soutěže bez důvodu zaviněného vyšší mocí nedostaví k utkání, bude pokutováno s přihlédnutím k míře zavinění, ovlivnění soutěže a úspoře nákladů tohoto družstva takto:

 • do 1000,- Kč, pokud jde o družstvo startující v krajském přeboru

 • do 500,- Kč u nižších soutěží

Část z vybrané pokuty převede KŠS K. Vary na účet oddílu, jehož družstvo se k utkání řádně dostavilo, jako částečnou úhradu nákladů spojených s přípravou utkání.

Při opakovaném utkání, ke kterému došlo z omluvitelného důvodu na straně jednoho z družstev, může řídící orgán předepsat tomuto družstvu náhradu zvýšených prokázaných nákladů soupeře do 500,- Kč.

Za manipulaci se soupiskou, za kterou je považováno zejména to, že hráč jako člen základní sestavy družstva nesehraje v průběhu celé soutěže bez závažného důvodu alespoň dvě partie, bude družstvo pokutováno za každého takového hráče částkou:

 • 400,- Kč (jedna partie 200,- Kč), pokud jde o družstvo v krajském přeboru

 • 300,- Kč (150), pokud jde o družstvo v krajské soutěži 1.třídy

 • 100,- Kč (50), pokud jde o družstvo v krajské soutěži 2.třídy

Za porušení sportovní etiky nebo znevážení soutěže, za které je považováno zejména kontumace partií dle článku 3.6.4 Soutěžního řádu (nedostavení se hráče do jedné hodiny od stanoveného začátku utkání) bude družstvo pokutováno:

 • 200,- Kč za každou kontumaci v krajském přeboru

 • 100,- Kč za každou kontumaci v KS 1.třídy

 • 50,- Kč za každou kontumaci v KS 2.třídy

 • za každou neobsazenou šachovnici 100,- Kč v KP, 50,- Kč v KS1, 0,- v KS2

 • za pozdě odeslanou přihlášku 200,- Kč v KP, 100,- Kč v KS1

 

Pokuta za neobsazenou 8.šachovnici se v jednom případě (s výjimkou posledního kola) - podmíněně odkládá.

Pokuty uděluje dle sazebníku pokut z Rozpisu vedoucí soutěže, který má právo udělovat případné další pokuty dle čl. 2.9.2. Soutěžního řádu. Pokuty schvaluje STK KŠS K.Vary

 

Soutěže budou započteny na LOK ČR k 5.5.2013. Vedoucí soutěží zašlou výsledky k zápočtu v předepsané formě do 7 dnů od uzavření soutěže na adresu zpracovatele LOK ČR. Ve startovném KP je zahrnut poplatek FIDE i poplatek LOK. Ve startovném KS1 a KS2 je zahrnut poplatek za LOK zápočet!

 

Příloha: Přehled oprávněných družstev (po dohodě s „B“ ŠK KV a Globalu Sokolov)

 

Krajský přebor: 1.TJ Baník Sokolov A, 2.TJ Baník Sokolov B, 3.ŠK Global Sokolov, 4. ŠK Karlovy Vary, 5. Karlovarský šachklub Tietz B, 6. TJ Baník Habartov, 7. TJ Spartak Horní Slavkov, 8. TJ Tašovice.

 

Krajská soutěž 1.třídy: 1. TJ Ostrov, 2. ŠK Karlovy Vary B, 3. ŠK Global Sokolov B, 4. ŠK Caissa Nová Role (1.náhradník KP), 5. AVZO Františkovy Lázně, 6. TJ Spartak Chodov, 7. TJ Baník Habartov B, 8. ŠK Mariánské Lázně, 9. TJ Jiskra Aš, 10. TJ Baník Sokolov C, 11. TJ Lokomotiva Cheb, 12. TJ Spartak Chodov B.

 

Krajská soutěž 2.třídy - (předběžně): 1. TJ Ostrov B, 2. TJ Olympie Hroznětín (1.náhradník KS1), 3. TJ Baník Sokolov D, 4. ŠK Karlovy Vary C, 5. Karlovarský šachklub Tietz D, 6. TJ Spartak Chodov C, 7. TJ Olympie Hroznětín B.

 

STK KŠS Karlovy Vary dále vyhlašuje tyto mistrovské soutěže:

 

A. Krajský přebor jednotlivců 2013

 

Předpoklad : týdenní turnaj

Systém : 7 až 9 kol švýcarským systémem

Hrací tempo : minimálně 90 minut + 30 vteřin za tah

Termín konání : březen až červen

Dotace KŠS : 6000,- Kč (přeborník kraje - min. 1000,- Kč)

Kategorie : muži, ženy, junioři, dorostenci

 

B. Krajský přebor jednotlivců v rapid šachu 2013

 

Předpoklad : jednodenní turnaj

Systém : 7 až 9 kol švýcarským systémem

Hrací tempo : min. 2 x 20 minut

Termín konání : březen až červen

Dotace KŠS : 1500,- Kč

Kategorie : muži, ženy, junioři, dorostenci

 

C. Krajský přebor seniorů v rapid šachu 2013

 

Předpoklad : jednodenní turnaj (nar. 1953 a dříve)

Systém : 7 kol švýcarským systémem

Hrací tempo : min. 2 x 20 minut

Termín konání : březen – v době MČR mládeže

Dotace KŠS : 1000,- Kč

 

D. Krajský přebor jednotlivců v bleskovém šachu 2013

 

Předpoklad : jednodenní turnaj

Systém : skupina, případně švýcarským systémem

Hrací tempo : 2 x 5 minut

Termín konání : březen až červen

Dotace KŠS : 1500,- Kč

 

E. Krajský přebor družstev v rapid šachu 2013

 

Předpoklad : jednodenní soutěž pětičlenných družstev.

Systém : 7 kol švýcarským systémem, při nižším počtu účastníků skupina.

Hrací tempo : 2 x 20 minut (ve skupině lze 2 x 15 minut)

Termín konání : březen, duben

Dotace KŠS : 1500,- Kč

 

 

Zájemci, kteří chtějí uspořádat tyto soutěže, zašlou přihlášku s předběžnými propozicemi na níže uvedenou E-mailovou adresu do 31.12.2012 nebo úplné propozice soutěže předají nejpozději na konferenci KŠS Karlovy Vary v lednu 2012.

 

Dne: 02/ 06 / 2012 Miroslav Ondreját , předseda STK KŠS Karlovy Vary

mobil:724061900, Email:elasker@volny.cz

 

 

Rozpis ve formátu .doc ke stažení zde

Zpět