Rozpis soutěží družstev - sezóna 2013/2014

30.06.2013 15:32

Dokument ke stažení - RozpisKV1314.doc (79,0 kB)

Formulář soupisky ke stažení - FormSoupisky2013.xls (19,0 kB)

 

1. Adresář vedoucích soutěží:

Krajský přebor: Milan Latislav, E: latislav@volny.cz, mobil: 605488929

KS 1.třídy: Oldřich Rosendorf, E: rosendorfo@seznam.cz, mobil: 776154594

KS 2.třídy: Tomáš Ornet, E: tomasornet@seznam.cz, mobil: 607673703

 

2. Termínový kalendář:

KP a KS2:      20.10.2013, 10.11.2013, 24.11.2013, 08.12.2013, 12.01.2014, 26.01.2014, 09.02.2014, 23.02.2014, 16.03.2014, 30.03.2013, 13.04.2014 (jako 1.liga)

              

KS1:                           03.11.2013, 17.11.2013, 01.12.2013, 15.12.2013, 05.01.2014, 19.01.2014, 02.02.2014, 16.02.2014, 02.03.2014, 23.03.2014, 06.04.2014 (jako 2.liga)

O tom, které termíny budou v jednotlivých soutěžích vynechány nebo určeny, rozhodne STK na losovací schůzi v neděli 29.září 2013.        (Info: 21.4.14 - velikonoční pondělí)

 

3. Všeobecná ustanovení: 

Pořadatelem soutěží je Krajský šachový svaz Karlovy Vary, Dr. Davida Bechera 18,    360 01 Karlovy Vary,       IČO : 7096 5340, bankovní spojení: RF-Banka Karlovy Vary, číslo účtu: 915976001/5500. Řídícím orgánem je Sportovně technická komise KŠS Karlovy Vary.

 

Soutěže družstev, řízené STK KŠS Karlovy Vary, se v této sezóně hrají systémem:

 • KP: 8 družstev každý s každým, poté 8.kolo:1-4, 2-3  9.kolo:3-1, 2-4  10.kolo:1-2, 4-3, v sestupové skupině 8.kolo: 5-8, 6-7  9.kolo: 7-5, 6-8  10.kolo: 5-6, 8-7. Výsledky ze základního kola se započítávají.
 • KS 1.třídy: 12 osmičlenných družstev každý z každým jednokolově.
 • KS 2.třídy: pouze pětičlenná družstva – systém dle počtu přihlášených družstev.

 

Všichni účastníci soutěží jsou povinni řídit se platnými dokumenty ŠSČR, zejména Pravidly FIDE platnými od 1.7.2009, novým Soutěžním řádem platným od 1.9.2013, tímto Rozpisem a pokyny vedoucích soutěží.

Právo účasti mají družstva, která se do příslušné soutěže kvalifikovala svými výsledky v minulé sezóně, nebo do ní byla zařazena řídícím orgánem soutěže, v souladu s pravidly o obsazování soutěží. Přehled oprávněných družstev je přílohou tohoto rozpisu.

 

Družstva se přihlašují E-mailem (poštou) příslušnému  vedoucímu soutěže:

·       Krajský přebor  a  Krajská soutěž 1.třídy - do 31.7.2013          

·       KS 2.třídy - nejpozději na schůzi STK 29.9.2013 s platbou startovného na místě.

Přihlášky zaslané po termínu budou sankcionovány v případě jejich přijetí (viz pokuty).

Odhlášení v průběhu soutěže (nedohrání) bude sankcionováno částkou 100,- Kč.

Formulář přihlášky je v příloze tohoto rozpisu.

 

Losování soutěží proběhne v neděli 29.9.2013 od 13:00 hod. v Sokolově (upřesnění bude oznámeno na schůzi VV KŠS KV  17.9.2013). Každé družstvo je povinno odeslat soupisku

družstva vedoucím soutěží do 22.9.2013. Soupiska musí obsahovat všechny náležitosti dle čl. 3.5.1. Soutěžního řádu. Doplnění soupisky povoleno jen v KS2 – upřesní se v úvodní zprávě.

U hostujících hráčů přiložte k soupisce povolení k hostování. U cizinců přiložte doklad o zaplacení poplatků (viz níže). Pokud se některé družstvo z vážných důvodů nepřihlásí do soutěže, je povinno tuto  skutečnost oznámit v termínu pro přihlášky.

 

Vedoucí soutěže pozastaví činnost hráči bez aktivní registrace v ŠSČR, bez řádně zaplaceného příspěvku – cizinci - a bez povolení k hostování. Hráč může nastoupit k utkání až poté, kdy doplnění chybějících náležitostí vedoucí soutěže oznámí ve zpravodaji ( KS2 má výjimku – tzv. registrace v řízení, která musí být vyřízena do konce ledna 2014).

Pokud v jedné skupině startuje více družstev téhož oddílu, může vedoucí soutěže uplatnit řízené losování a přidělí těmto družstvům losovací čísla, která maximálně vyhovují jejich oprávněným potřebám, ale vždy tak, aby vzájemné zápasy těchto družstev byly odehrány do 31.12.2013. V odůvodněných případech mohou být čísla přidělena i dalším družstvům.

 

Náklady spojené s účastí v soutěži si účastníci hradí sami. Všechny platby se hradí převodem na účet KŠS KV u RF-Banky K. Vary, číslo účtu 915976001/5500. Kopii dokladu o provedené platbě není nutné přiložit k přihlášce do soutěže, pokud se uvede variabilní symbol, výše částky a datum zaplacení.

 

Každé družstvo oddílu je povinno uhradit startovné ve výši:

 • 1000,- Kč v krajském přeboru                     do 31.7.2013
 • 700,- Kč v krajské soutěži  1. třídy             do 31.7.2013  
 • 400,- Kč v krajské soutěži  2. třídy

 

Úhrada za účast cizince je stanovena na 250,- Kč / soutěž (150,- Kč / soutěž pro KŠS KV a 100,-Kč pro ŠSČR dle platné ekonomické směrnice).

 

Postupy a sestupy jsou obecně určeny článkem 3.4.2. Soutěžního řádu. Vítěz krajského přeboru postupuje do 2.české ligy, vítěz krajské soutěže 1.třídy postupuje do krajského přeboru, vítěz krajské soutěže 2.třídy postupuje do KS1.  !! Nezájem o vyšší soutěže bude vždy na úkor dalších sestupů !! Dále bude upřesněno na losování a v úvodních zprávách vedoucích soutěží.

 

Námitky ve smyslu článku 2. Odvolacího řádu ŠSČR se podávají k STK KŠS Karlovy Vary a zasílají se na adresu vedoucího soutěže a předsedy STK. Poplatek ve výši dané platnou Ekonomickou směrnicí ŠSČR se platí na účet KŠS Karlovy Vary.

Odvolání ve smyslu článku 3. Odvolacího řádu ŠSČR se podává k VV KŠS Karlovy Vary a zasílá se na adresu KŠS Karlovy Vary. Poplatek ve výši dané platnou Ekonomickou směrnicí ŠSČR se platí na účet KŠS Karlovy Vary.

 

4.Technická ustanovení:

Hodnocení výsledků: zápasové body (3,1,0), skóre, dále dle Soutěžního řádu.

Tempo hry je v krajském přeboru i krajské soutěži 1. třídy: 90 minut na 40 tahů a 30 minut do konce partie s přidáváním 30 vteřin za provedený tah (jako ve vyšších soutěžích). V nejnižší soutěži zůstává tempo 90 minut na 30 tahů a jedna hodina do konce partie.

Začátek utkání je stanoven na 10:00 hodin. Po projednání na losovací schůzi má vedoucí soutěže právo stanovit jiný začátek utkání s respektováním práva hostujícího družstva dle čl. 3.6.1. Soutěžního řádu. Na případných změnách hracího termínu nebo začátku utkání se družstva mohou dohodnout na schůzi STK. Je přípustné dohodnout se na předehrání zápasu nebo na dohrávce ve volném termínu. V případě závažných okolností je oprávněna STK provést v časovém plánu změny. Všechny změny zveřejní vedoucí soutěže ve Zpravodaji.

Čekací doba pro družstvo je 1 hodina.

 

Zástupce domácího družstva je povinen podat hlášení o výsledku zápasu nejpozději do 18:00 hodin (SMS, e-mail, telefon – pozdní hlášení 100.- Kč). Způsob hlášení výsledků upřesní vedoucí soutěže na losovací schůzi a zveřejní v předběžném úvodním zpravodaji (PÚZ).

Vedoucí soutěží vydávají číslované Zpravodaje se všemi výsledky družstev na jednotlivých šachovnicích a dalšími závaznými informacemi. Řídí se Statutem vedoucích soutěží, který vydala STK KŠS Karlovy Vary.

Rozhodčí: v KP bude delegován komisí rozhodčích (a zveřejněn v Úvodním zpravodaji).

                  V nižších soutěžích ho určí  pořadatel pokud možno z řad přítomných  rozhodčích.

 

  Za porušení nebo nedbání ustanovení soutěžních dokumentů, zejména Soutěžního řádu, Rozpisu soutěže, dodatků rozpisu nebo pokynů vydaných vedoucím soutěže jsou v souladu s odstavcem 2.9. a články 3.5.6. a 5.3.4. Soutěžního řádu stanoveny pokuty. Pokuta je závazkem oddílu, jehož je družstvo součástí, vůči KŠS K. Vary a bez jejího zaplacení nebude do soutěží řízených KŠS K. Vary přijato žádné družstvo příslušného oddílu.

Družstvo, které se během soutěže bez důvodu zaviněného vyšší mocí nedostaví k utkání, bude pokutováno s přihlédnutím k míře zavinění, ovlivnění soutěže a úspoře nákladů tohoto družstva takto:

 • do 1000,- Kč, pokud jde o družstvo startující v krajském přeboru
 • do 500,- Kč u nižších soutěží

Část z vybrané pokuty převede KŠS K. Vary na účet oddílu, jehož družstvo se k utkání řádně dostavilo, jako částečnou úhradu nákladů spojených s přípravou utkání.

Při opakovaném utkání, ke kterému došlo z omluvitelného důvodu na straně jednoho z družstev, může řídící orgán předepsat tomuto družstvu náhradu zvýšených prokázaných nákladů soupeře do 500,- Kč.

Za manipulaci se soupiskou, za kterou je považováno zejména to, že hráč jako člen základní sestavy družstva nesehraje v průběhu celé soutěže bez závažného důvodu alespoň dvě partie, bude družstvo pokutováno za každého takového hráče částkou:

 • až 400,- Kč (jedna partie 200,- Kč), pokud jde o družstvo v krajském přeboru
 • až 300,- Kč (150), pokud jde o družstvo v krajské soutěži 1.třídy            
 • až 100,- Kč (50), pokud jde o družstvo v krajské soutěži 2.třídy              

Za porušení sportovní etiky nebo znevážení soutěže, za které je považováno zejména kontumace partií  dle článku 3.6.4 Soutěžního řádu (nedostavení se hráče do jedné hodiny od stanoveného začátku utkání) bude družstvo pokutováno:

 • 200,- Kč za každou kontumaci v krajském přeboru
 • 100,- Kč za každou kontumaci v KS 1.třídy
 • 50,- Kč za každou kontumaci  v KS 2.třídy
 • za každou neobsazenou šachovnici            100,- Kč v KP,  50,- Kč v KS1,  0,- v KS2
 • za pozdě odeslanou přihlášku                      200,- Kč v KP,  100,- Kč v KS1

 

Pokuta za neobsazenou 8.šachovnici se v jednom případě (s výjimkou posledního kola) - podmíněně odkládá.

Pokuty udělují dle sazebníku pokut z Rozpisu vedoucí soutěží, kteří mají právo udělovat případné další pokuty dle čl. 2.9.2. Soutěžního řádu. Pokuty schvaluje STK KŠS K.Vary

 

Soutěže budou započteny na LOK ČR k 5.5.2014. Vedoucí soutěží zašlou výsledky k zápočtu  v předepsané formě do 7 dnů od uzavření soutěže na adresu zpracovatele LOK ČR.                         Ve startovném KP je zahrnut poplatek FIDE i poplatek LOK. Ve startovném KS1 a KS2 je zahrnut poplatek za LOK zápočet!

 

Příloha:         Přehled oprávněných družstev

 

Krajský přebor: 1. Karlovarský šachklub Tietz B, 2. TJ Baník Sokolov A, 3. TJ Baník Habartov, 4. TJ Tašovice, 5. ŠK Karlovy Vary, 6. ŠK Global Sokolov, 7. ŠK Caissa Nová Role, 8. AVZO Františkovy  Lázně.

Krajská soutěž 1.třídy: 1. TJ Spartak Horní Slavkov, 2. ŠK Mariánské Lázně (1.náhradník KP), 3. TJ Baník Sokolov, 4. TJ Baník Habartov B, 5. TJ Ostrov, 6. ŠK Global Sokolov B,

7. ŠK Karlovy Vary B, 8. Šachový klub Chodov, 9. TJ Jiskra Aš, 10. TJ Olympie Hroznětín,  11. Karlovarský šachklub Tietz D, 12. TJ Ostrov B.

Krajská soutěž 2.třídy - (předběžně): 1. TJ Lokomotiva Cheb (1.náhradník KS1), 2. ŠK Chodov B, 3. ŠK Chodov C, 4. TJ Baník Sokolov C, 5. ŠK Karlovy Vary C, 6. TJ Tašovice B,  7. Karlovarský šachklub Tietz E, 8. TJ Olympie Hroznětín B, 9. TJ Olympie Hroznětín C.

 

Dne:    26 / 06 / 2013             Miroslav Ondreját , předseda STK KŠS Karlovy Vary

mobil:724061900, Email:mir.ond@seznam.cz

 

 

Zpět